Kancelaria Radcy Prawnego ...

  • Nostrum est iudicare secundum allegata et probata
    Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi dowodami

  • Res iudicata pro veritate accipitur
    Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe

  • Dura lex, sed lex
    Twarde prawo, ale prawo

Title Icon

Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego Krystiana Klepackiego świadczy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa, w tym przede wszystkim: prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy. Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. W ramach pomocy prawnej oferuję udzielanie pisemnych lub ustnych porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację stron w procesach i postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi, polubownymi, jak też organami i urzędami państwowymi. W celu zapoznania się ze szczegółami oferowanej przeze mnie pomocy prawnej, zapraszam do przejścia do zakładki „zakres usług”.
Title Icon

Stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa kanonicznego

W ramach prowadzonej Kancelarii i posiadanych kwalifikacji, Radca Prawny Krystian Klepacki oferuje pomoc prawną w procesach kościelnych o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa kanonicznego, często błędnie nazywanymi rozwodami kościelnymi. Są to procesy specyficzne, w sposób zasadniczy różniące się od procesów cywilnych o rozwód czy separację. Biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego wykazania i udowodnienia przesłanek uzasadniających zainicjowanie procesu kościelnego o stwierdzenia nieważności zawarcia małżeństwa kanonicznego, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, gdyż ich brak może skutkować negatywnymi następstwami dla obu stron takiego procesu.
Title Icon

Windykacja należności

Radca Prawny Krystian Klepacki, w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego, oferuje pomoc prawną przy sądowym i pozasądowym dochodzeniu i egzekucji należności. Pomoc ta polega przede wszystkim na podejmowaniu czynności, mających na celu polubowne i dobrowolne załatwienie sprawy z dłużnikiem, bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania sądowego i egzekucyjnego. W ramach omawianej pomocy, Kancelaria oferuje prowadzenie negocjacji dotyczących warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia, sporządzanie treści ugód i porozumień pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę, zastępstwo stron przed organami egzekucyjnymi.

Szanowni Państwo,

Jako Radca Prawny, prowadzący własną działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego, której siedziba mieści się w Lęborku przy ul. Staromiejskiej 1/1, mam przyjemność zapoznać Państwa z oferowanymi przeze mnie usługami, jak również zachęcić do współpracy oraz korzystania ze świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.

Dzisiejsze realia rynkowe, a także życie codzienne, wymuszają zarówno na przedsiębiorcach, jaki i na osobach fizycznych, konieczność poruszania się w gąszczu zawiłych i niejednokrotnie niezrozumiałych przepisów prawnych.

Nieumiejętne posługiwanie się przepisami prawnymi, bądź ich wątła znajomość, często prowadzą do powstania przykrych konsekwencji zarówno finansowych, jak i interpersonalnych, rodzących liczne i niepotrzebne konflikty, dlatego też w celu obrony swoich praw, jak i ochrony słusznych interesów, tak ważne jest korzystanie z fachowej i rzetelnej pomocy prawnej, do czego Państwa zachęcam.

Kancelaria, z racji posiadanego przeze mnie doświadczenia i wiedzy, jak też w związku ze współpracą z licznymi specjalistami z branży ekonomicznej i podatkowej oraz z przedsiębiorcami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu własnych działalności gospodarczych i spółek, pozwoli na rozwiązanie Państwa problemów natury prawnej.